Close

Domenia Norge AS | P.o. Box 70, Slemdal 0710 Oslo | post@domenia.no | Etbl. 1987 | Orgnr.: 845290202

AVTALEVILKÅR

1. Leveransen
Domenia Norge AS leverer og vedlikeholder hjemmesider og domenenavn samt søkeord, og leverer servertjenester og andre nettbaserte tjenester til Kunden etter nærmere avtale med Kunden. Domenia Norge AS har ansvar for at de bestilte tjenestene leveres i overensstemmelse med bestillingen, med mindre annet fremgår av avtalen eller av vilkårene nedenfor. Kostnadene til registrering og løpende løpende årlige avgifter dekker endringer av tidligere registreringer, vedlikehold av navnrommet, samt kvalitetskontroll av registrerte data.

2. Bestilling
Alle bestillinger skal skje skriftlig eller elektronisk, for å sikre at Kunden får riktig leveranse. Domenia Norge AS mottar bestillinger pr. e-post, brevpost, eller sms. Eventuelle muntlige avtaler er bindende for Domenia Norge AS når selskapet har bekreftet dem skriftlig.

3. Betalingsbetingelser
(Alle priser er eks. merverdiavgift). Kunden har 10 dager netto kredittid fra fakturadato. Beh.gebyr er kr. 65,- Etter denne tid beregnes renter etter lov om morarenter (9% høsten 2005), men likevel slik at det regnes rentesrente fra første årsskifte dersom inndrivelsen tar mer enn seks måneder. Eventuelle inkassoutgifter beregnes etter reglene i inkassoloven med forskrifter. Alle betalinger fra kunden til Domenia Norge AS dekker den eldste av eventuelt utestående fakturaer, selv om Kunden har angitt noe annet.

4. Prisendringer
Kunden vil automatisk nyte godt av eventuelle prisreduksjoner. Domenia Norge AS forbeholder seg retten til å endre priser for registrering og vedlikehold av domenenavn forårsaket av registreringsmyndighetenes økede avgifter. For øvrig vil prisene følge indeksregulering med årlig regulering. Ved generelle prisendringer, kan Domenia Norge AS øke prisene opp til nivået for nye kontrakter med seks måneders varsel.

5. Frist for reklamasjoner
Dersom Kunden er av den oppfatning at et Produkt eller en Tjeneste som Domenia Norge AS har levert, ikke oppfyller de avtalte vilkår, må Kunden melde fra om dette til Domenia Norge AS skriftlig innen 14 (fjorten) dager etter levering dersom feilen burde ha blitt oppdaget umiddelbart. For feil som først synes senere, regnes fristen fra feilen eller mangelen oppstod. Dersom Kunden kan sannsynliggjøre at feilen ble oppdaget senere, regnes reklamasjonsfristen fra dette tidspunktet.

6. Opplysninger fra Kunden
For å yte den servicen som vedlikeholdsavgiftene dekker, er Domenia Norge AS avhengig av at Kunden løpende gir Domenia Norge AS opplysninger angående Kundens domene. Domenia Norge AS kan bare holdes ansvarlig dersom Kunden beviselig har gitt opplysninger som ikke er fulgt opp.

7. Forholdet til registreringsmyndighetene
Regler og vilkår for registrering av domenenavn utarbeides av de ulike lands registreringsmyndigheter. Registreringsmyndighetene har rett til å godkjenne, eller nekte registrering av domenenavn. Registreringsmyndighetene står fritt til å endre regler for registrering av domenenavn samt foreta prisøkning uten forvarsel. Kunden og Domenia Norge AS er overfor hverandre og overfor registreringsmyndighetene forpliktet til å følge de reglene og de prisene som gjelder til en hver tid. Avtalevilkårene for de ulike toppdomener (Tld) er å finne på registreringsmyndighetenes internettsider. Domenia Norge AS påtar seg ikke ansvar for endringer eller innskrenkninger i brukernes rettigheter, som følge av endringer i offentlige regler i Norge eller andre land, eller i organisasjoner som styrer reglene for bruk av domener og hjemmesider.

8. Adresseforandring mv.
Kunden skal løpende holde Domenia Norge AS oppdatert om sine kontaktopplysninger, som f. eks. adresse, telefon, faks, mobiltelefon og e-post adresse.

9. Automatisk forlengelse
Alle abonnementer fornyes automatisk for en ny periode av samme lengde som det er tegnet for, regnet fra utløpet av den avtaleperioden som løper til en hver tid. Den automatiske fornyelsen stanses ved skriftlig varsel fra Kunden senest 30 dager før avtalen fornyes. Avtalens varighet på websider er minimum 2 år med mindre annet er oppgitt. Abonnenten har i dette tidsrom ikke anledning til å si opp avtalen, med mindre annet er spesifisert skriftlig. Etter at kontraktens løpetid er omme, har abonnenten anledning til å si opp avtalen med vanlig oppsigelsestid.

10. Retting av feil
Domenia Norge AS påtar seg å rette opp alle feil som Domenia Norge AS har ansvar for, straks det er praktisk mulig. Domenia Norge AS vil også bidra til å rette feil som de ikke har ansvar for innen rimelig tid. Dersom feilen skyldes forhold som Kunden er ansvarlig for, for eksempel at det er gitt feil opplysninger, eller at kunden ikke har oppdatert gamle versjoner av WordPress og Joomla slik at websider fungerer, kan Domenia Norge AS kreve en rimelig kompensasjon for arbeidet med gjenoppretting.

11. Ansvar ved oppsigelse
Ved oppsigelse er Domenia Norge AS forpliktet til å tilrettelegge for enkel overføring av Kundens rettigheter til eventuell ny ISP eller registrar. Dersom Kunden ikke har gitt opplysninger om overføring av rettigheter, tilfaller disse Domenia Norge AS. Således blir Domenia Norge AS vederlagsfritt eier av domenenavn som ikke er overført innen 14 dager etter at oppsigelsestiden er utløpt, med mindre Kunden godtgjør at dette skyldes forhold som han ikke er herre over. Etter at oppsigelsesfristen er utløpt, opphører Domenia Norge AS sitt ansvar overfor Kunden. Dersom en oppsigelse skjer kort tid før fornyelse, er det fornyelsesfristen som gjelder. Det betyr at ansvaret opphører fra fornyelsen skulle ha skjedd, med mindre Kunden har betalt for fornyet periode.

12. Ansvar ved mislighold fra Kunden
Dersom Kunden misligholder plikten til å betale, opphører Domenia Norge AS sitt ansvar fra siste dag Kunden har betalt for.

13. Felles regler om ansvar etter mislighold eller oppsigelse
Når rettigheter har tilfalt Domenia Norge AS, står selskapet fritt til å vedlikeholde domenet, selge det, eller slette det. Hvis salg av et domene skjer innen tolv måneder etter opphøret av avtalen, og dette innbringer uforholdsmessig stort vederlag, skal Domenia Norge AS utbetale til Kunden det som overstiger estimerte kostnader til vedlikehold og administrasjon, dog begrenset oppad til 75% av vederlaget. Når det (1) har gått mer enn fjorten dager fra utløpet av oppsigelsestiden, eller (2) det har påløpt en ny periode for fornyelse som det ikke er betalt for, opphører Domenia Norge AS sitt ansvar. Dersom Domenia Norge AS har valgt å beholde domenenavnet, kan Kunden få det tilbake mot å betale alle Domenia Norge AS sine kostnader, forutsatt at det ikke er inngått avtale om bruk el. med en annen interessent, eller Domenia Norge AS har tatt domenet i bruk på annet vis. Også da kan Kunden få domenet tilbake, mot å holde alle involverte skadesløse.

14. Ansvar for feil fra Domenia Norge AS
Domenia Norge AS påtar seg ansvar for alle feil som beviselig eller uten rimelig tvil må anses for å skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Domenia Norge AS sin side. Ansvaret er tapsmessig begrenset til det direkte økonomiske tapet som Kunden lider, begrenset oppad til Kundens totale innbetalinger i avtalens løpetid. Ved andre feil fra Domenia Norge AS sin side, vil Kunden bli kreditert for den forholdsmessige verdireduksjonen.

15. Online betaling
Betaling skjer ved bruk av vår online kortbetalingsløsning eller faktura. Du kan enkelt betale med MasterCard og Visa kredittkort i vår nettbutikk. Domenia Norge AS benytter DIBS betalingssystem som er skandinavias største leverandør av online kortbetalingsløsninger. Domenia Norge AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.